Algemene Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Makeldirect B.V. behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen Makeldirect B.V. en haar opdrachtgever.

Artikel 1 – Totstandkoming van de opdracht en toepasselijke voorwaarden 

De opdracht aan Makeldirect B.V. geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt via de website van Makeldirect B.V.: www.Makeldirect.nl

Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend Makeldirect B.V. als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn op de opdracht aan Makeldirect B.V. de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM d.d. 1 februari 2010 van toepassing. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. Een afschrift van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM treft u als bijlage aan bij deze Verkoopvoorwaarden Makeldirect B.V. Deze is ook te downloaden via de website www.Makeldirect.nl of via de website www.nvm.nl

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of in het geval dat de opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn op de opdracht aan Makeldirect B.V. de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers versie februari 2011 van toepassing. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. Een afschrift van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers treft u als bijlage aan bij deze Verkoopvoorwaarden Makeldirect B.V. Deze is ook te downloaden via de website www.Makeldirect.nl of via de website www.nvm.nl

Omdat Makeldirect B.V. NVM-lid is, is zij verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM of de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers met u overeen te komen. Deze voorwaarden bieden op een aantal plaatsen de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Dit om de makelaar en zijn opdrachtgever de vrijheid te bieden om op onderdelen andere of aanvullende afspraken te maken. In verband met haar specifieke dienstverlening maakt Makeldirect B.V. gebruik van deze mogelijkheid. Om deze reden zijn op de door Makeldirect B.V. met haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ook de Verkoopvoorwaarden Makeldirect B.V. van toepassing. Deze bepalingen gelden, waar mogelijk, in plaats van en overigens in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.3 of in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.4.

 1. Op de in artikel 1 genoemde voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Makeldirect B.V. zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Makeldirect B.V. zijn betrokken.

 

Artikel 2 – Omvang opdracht/door Makeldirect B.V. te verlenen diensten 

De opdracht is ondeelbaar en omvat de volgende werkzaamheden:

 • eenmalig een beoordeling van de waarde van de betreffende woning zoals omschreven in artikel 2.4;
 • coördinatie samenstelling juridisch dossier;
 • een inhoud- en oppervlakte berekening van de woning conform de verplichte NVM meetinstructie bij de meetnorm NEN 2580;
 • een analyse van de verkoopcijfers in de directe omgeving van de woning;
 • het aanleveren van een opnamerapport;
 • het adviseren van een vraagprijs voor de betreffende woning;
 • het aanmaken van een NVM vragenlijst;
 • begeleiding door een eigen NVM makelaar die ook persoonlijk contact met potentiële kopers onderhoudt;
 • advies ten aanzien van de verkoopmethodiek en de verkoopstrategie;
 • advisering over de woningpromotie en beoordeling van de door de opdrachtgever gemaakte presentatie op commerciële aantrekkelijkheid;
 • online klantendossier via “MijnMakeldirect”;
 • gelegenheid tot periodiek contact over de voortgang van de verkoop aan de hand van Funda statistieken;
 • het gedurende één jaar beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM- computer, plaatsing met een enkele vermelding op Makeldirect.nl en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten en digitale brochures;
 • woningpresentatie op Facebook, Twitter en Youtube;
 • NVM zoekersbestand aanschrijven;
 • herinneringservice bij o.a. bezichtigingen;
 • belangstelling potentiële kopers achterhalen met woningreview;
 • promotiemiddelen voor buurtmailing;
 • deelname aan open huizen dagen;
 • onbeperkt aanpassen van foto’s, tekst en vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van Makeldirect B.V. verkoopbevorderend werken;
 • mondeling en/of per e-mail advies over en het voeren van onderhandelingen;
 • de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst door Makeldirect B.V. Dit tenzij de koper bij het uitbrengen van zijn bod heeft voorgesteld dat een derde op zijn kosten de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt en de opdrachtgever daar mee heeft ingestemd of indien sprake is van de uitzondering als genoemd in artikel 2.2.;
 • indien Makeldirect B.V. de koopovereenkomst heeft opgesteld: bewaking van de termijn voor ondertekening van de koopovereenkomst en aanmaken van alerts voor de termijn voor het stellen van de bankgarantie of het storten van de waarborgsom en de termijn voor het aflopen van eventuele ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst.
 • verhuisservice voor nutsvoorzieningen;

 

2. Voor opdrachten met betrekking tot verkoop van woningen in Amsterdam geldt een uitzondering. Daar is het gebruikelijk dat de koopovereenkomst wordt opgesteld door een notaris die wordt aangewezen en betaald door de koper. Om die reden stelt Makeldirect B.V. geen koopovereenkomsten op met betrekking tot woningen in Amsterdam. En maakt het opstellen van de koopovereenkomst en de controle op de ondertekening daarvan geen deel uit van de door de opdrachtgever met Makeldirect gesloten overeenkomst van opdracht.

3. Makeldirect B.V. voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Makeldirect B.V. mag de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoordelijkheid, laten uitvoeren. Om die reden mag Makeldirect B.V. de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze anderen delen.

4. Onder beoordeling van de waarde van de woning wordt verstaan het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. De beoordeling van de waarde omvat geen bouwkundige keuring. Het rapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever. Makeldirect B.V. aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking te stellen aan derden, mits hij deze derden duidelijk maakt dat Makeldirect BV. ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. Makeldirect B.V. mag het rapport alleen na overleg met de opdrachtgever ter beschikking stellen aan derden.

5. Onderdeel van de opdracht aan Makeldirect B.V. is dat de woning te koop wordt aangeboden onder vermelding van “kosten koper”. Daarmee wordt beoogd de met de overdracht van de woning gemoeide kosten van derden (zoals, maar niet beperkt tot, kosten notaris en kosten kadaster) en de verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening van de koper te brengen. Na advisering door Makeldirect B.V. bepaalt de opdrachtgever zelf de te hanteren vraagprijs kosten koper.

6. De ingevolge artikel 2.1 door Makeldirect B.V. op te stellen koopovereenkomst zal de daarvoor gebruikelijke bedingen bevatten, aangevuld met de bijzonderheden van de door verkoper met koper gesloten koop.

7. Indien verkoper er op verzoek van koper mee instemt dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een ander dan door Makeldirect B.V., behoort het schriftelijk vastleggen van de koopovereenkomst én de controle op de ondertekening daarvan niet langer tot de opdracht aan Makeldirect B.V. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag, de in artikel 5.4, 5.5 en 5.6 genoemde extra kosten of een gedeelte daarvan. Indien een ander dan Makeldirect B.V. de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt, zal Makeldirect B.V. de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per e-mail toezenden aan zowel de opdrachtgever als de koper. De vervulling van de opdracht door Makeldirect B.V. is daarmee dan voltooid. Makeldirect B.V. is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.

8. Andere werkzaamheden dan opgesomd in artikel 2.1 vallen niet onder de door Makeldirect B.V. geaccepteerde opdracht.

9. Indien de opdrachtgever van meer of andere diensten gebruik wenst te maken dan de werkzaamheden omschreven in artikel 2.1, zal hij daartoe zelf een aparte opdracht moeten geven aan Makeldirect B.V. of een andere leverancier van deze dienst. Voor diensten die Makeldirect B.V. niet zelf verricht, kan Makeldirect B.V. de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. Makeldirect B.V. is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Makeldirect B.V. is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade.

10. Voorbeelden van de in artikel 2.9 bedoelde extra diensten zijn: diensten als het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een getekende waardeverklaring, het maken van een taxatie, het opstellen/vervaardigen van het presentatiemateriaal van de betreffende woning, zoals een presentatietekst, foto’s en plattegronden. Voor verkopers van woningen in Amsterdam geldt daarnaast de uitzondering als omschreven in artikel 2.2.

11. De website Funda.nl biedt steeds meer diensten om de verkoopactiviteiten rond te koop staande woningen te ondersteunen. Makeldirect B.V. streeft er naar om haar bedrijfsvoering zo in te richten dat van zoveel mogelijk van die diensten op Funda.nl gebruik kan worden gemaakt. Makeldirect B.V. is echter op geen enkel moment verplicht die extra diensten te benutten of te faciliteren.

12. Makeldirect kan de woning, kosteloos en zonder dat opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning en/of het woningaanbod van Makeldirect onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit op een wijze die Makeldirect nuttig of wenselijk acht.

Artikel 3 – Verplichtingen en verklaringen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de opname van de woning door Makeldirect B.V. en is op dat moment gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van Makeldirect B.V. heeft verleend. Daarnaast dient de opdrachtgever zich op dat moment te identificeren. Na deze handelingen geldt de opdracht als door Makeldirect B.V. aanvaard.2. Door ondertekening van de in artikel 3.1 genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning en dat hij, als hij de woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als Makeldirect B.V. daarom vraagt, bij gebreke waarvan Makeldirect B.V. haar werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst van opdracht mag opschorten of beëindigen.

3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is daarom verplicht (potentiële) kopers en Makeldirect B.V. te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit en eventuele gebreken van de te verkopen woning. De opdrachtgever is voorts verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van de koper over de woning van belang is. De opdrachtgever realiseert zich dat hij moet voorkomen dat de koper een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.

4. De opdrachtgever vrijwaart Makeldirect B.V. voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting als omschreven in artikel 3.3. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Makeldirect B.V. voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Makeldirect B.V. zal worden uitgekeerd te boven gaan.

5. De opdrachtgever levert de foto’s en verkooptekst van de woning aan, waarna Makeldirect B.V. deze in de marketingmiddelen plaatst. Voordat deze worden gepubliceerd heeft de opdrachtgever de plicht om alle uitingen met betrekking tot de woning zelf te controleren, deze zo nodig aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan Makeldirect B.V.

6. Makeldirect B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of teksten te weigeren als deze naar het oordeel van Makeldirect B.V. verkoopbelemmerend kunnen werken of naar het oordeel van Makeldirect B.V. aanstootgevend, shockerend of niet gerelateerd zijn aan de te verkopen woning. Daarnaast is Makeldirect B.V. gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging foto’s of teksten aan te vullen of te verwijderen indien dit naar haar oordeel nodig is voor een goede en snelle verkoop van de woning.

7. Bij de vervulling van haar opdracht gaat Makeldirect B.V. uit van de informatie in het rapport van de woningopname en de informatie die zij van de opdrachtgever verkrijgt. De opdrachtgever dient alle door hem aan Makeldirect B.V. verstrekte gegevens (waaronder zijn eigen contactgegevens) en informatie steeds up to date te houden. Nieuwe relevante informatie moet steeds direct aan Makeldirect B.V. worden doorgegeven. Makeldirect B.V. mag de aan haar verstrekte (contact)gegevens en overige informatie als juist blijven beschouwen tot de opdrachtgever haar schriftelijk of per e-mail nieuwe (contact)gegevens of informatie heeft meegedeeld.

8. De opdrachtgever weet dat een koper gedurende drie dagen na het ondertekenen van een koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd heeft die hem het recht geeft de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Een verkoper (de opdrachtgever) heeft dat recht niet.

Artikel 4 – Einde van de opdracht 

?1. De opdracht eindigt op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM of op de wijze zoals omschreven in artikel II.9 van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers.

2. Op grond van artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en artikel II.9 van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers is Makeldirect gerechtigd de opdracht terug te geven. In aanvulling daarop of ter (gedeeltelijke) concretisering daarvan geldt dat Makeldirect B.V. de opdracht (ook) mag teruggeven indien de opdrachtgever: – niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Makeldirect B.V. voldoet; – tijdens de looptijd van de opdracht de vraagprijs van de woning wil verhogen; – aanvragen tot bezichtiging van de woning niet opvolgt; – vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt; – door Makeldirect B.V. gevraagde stukken niet of niet tijdig aanlevert; – geen opvolging geeft aan tips en verkoopadviezen van Makeldirect terwijl de woning langer dan 2 jaar te koop staat; – handelt op een wijze als omschreven in artikel 5.6. Ook in geval van teruggave van de opdracht is de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. de in artikel 5 omschreven bedragen verschuldigd.

Artikel 5 – Vast bedrag en extra kosten 

1. Als tegenprestatie voor de door Makeldirect B.V. voor de opdrachtgever te vervullen opdracht, is de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. een vast bedrag van 995,- euro inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting verschuldigd.

2. De opdracht is ondeelbaar. Om die reden heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan Makeldirect B.V. verschuldigde bedragen als werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.

3. In uitzondering op het bepaalde in artikel 5.2 geldt het volgende. Bij intrekking van de opdracht door de opdrachtgever voordat de opdrachtgever middels de button “Zet de woning in de verkoop” aan Makeldirect B.V. toestemming heeft gegeven om aan derden kenbaar te maken dat zijn woning te koop is, is de opdrachtgever in afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, naast de eventuele extra kosten als genoemd in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6, aan Makeldirect B.V. verschuldigd een vergoeding van 295,- euro inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Omdat het in artikel 5.1 omschreven vaste bedrag moet worden voldaan bij het geven van de opdracht aan Makeldirect B.V. betekent dat in de praktijk dat Makeldirect B.V. in dat geval aan de opdrachtgever retourneert een bedrag van 954,- euro inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting verminderd met de eventuele extra kosten als genoemd in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6. Bij intrekking nadat de opdrachtgever middels de button “Zet de woning in de verkoop” aan Makeldirect B.V. toestemming heeft gegeven om aan derden kenbaar te maken dat zijn woning te koop is, is de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. verschuldigd het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag vermeerderd met mogelijke extra publiciteitskosten als omschreven in artikel 5.4 en de eventuele extra kosten als genoemd in artikel 5.5. en 5.6.

4. Het in artikel 5.1 omschreven vaste bedrag omvat de publiciteitskosten (zoals -maar niet uitputtend- aanmelding in de centrale NVM-computer, plaatsing op Makeldirect.nl en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten en digitale brochures) voor het eerste jaar na de datum waarop de opdracht is verleend. Dit met uitzondering van de belastingen, kosten of leges zoals genoemd in artikel 5.5. Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag aan publiciteitskosten verschuldigd ad 129,- euro inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

5. Eventuele precariobelasting en/of andere belastingen, kosten of leges die de overheidsinstanties in rekening brengen in verband met de verkoop van de woning, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De daarmee gemoeide bedragen zijn niet inbegrepen in het door de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. te betalen vaste bedrag zoals genoemd in artikel 5.1.

6. Indien opdrachtgever binnen een jaar nadat de opname van de woning heeft plaatsgevonden geen opdracht tot publicatie op o.a. Makeldirect.nl en Funda.nl heeft verstrekt, zal Makeldirect wederom een opname van de woning uitvoeren en juridische stukken aanvragen. De extra kosten hiervan bedragen € 295,- euro inclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting. Dit artikel geldt ook in het geval dat de woning tijdelijk uit de publiciteit is teruggetrokken en de opdrachtgever niet binnen 1 jaar na terugtrekking wederom de opdracht tot (hernieuwde) publicatie verstrekt. De opdrachtgever mag de woning maximaal 3 keer uit de verkoop terugtrekken en daarna een hernieuwde opdracht tot publicatie geven. Makeldirect B.V. heeft het recht om de opdracht terug te geven indien de opdrachtgever binnen 1 jaar nadat de tweede opname heeft plaatsgevonden nog steeds geen opdracht tot publicatie heeft verstrekt of nog geen opdracht heeft gegeven om de uit de verkoop teruggetrokken woning weer te promoten door middel van (hernieuwde) publicatie. Ook in geval van teruggave van de opdracht door Makeldirect B.V. is de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. de in artikel 5 omschreven vergoeding(en) verschuldigd.

7. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten, die Makeldirect B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Er is sprake van een opdracht tot het verrichten van een extra dienst en/of het maken van extra kosten aan Makeldirect B.V. indien door de opdrachtgever via de website van Makeldirect B.V. of per e-mail hiertoe opdracht is gegeven.

8. Onverminderd het in artikel 5.7 gestelde, is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort aan Makeldirect B.V. de vergoeding voor de verrichtte extra diensten en/of de gemaakte extra kosten verschuldigd.

9. Het bepaalde in artikel 5.8 is van overeenkomstige toepassing in het geval dat de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

10. Indien een opdrachtgever overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen of een deel daarvan.

11. Indien de opdrachtgever Makeldirect B.V. opdracht geeft tot het verkopen van een andere onroerende zaak dan een woning of een appartementsrecht waarvan het gebruiksrecht ziet op een enkele woning, gelden de in deze algemene voorwaarden opgenomen aanvullende afspraken onverkort. In dat geval is de opdrachtgever, naast het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag en eventuele extra kosten als omschreven in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6, een extra bedrag verschuldigd waarvan de hoogte in verhouding staat tot de extra werkzaamheden die Makeldirect B.V. moet verrichten bij het opstellen van de koopovereenkomst. Makeldirect B.V. doet opgave van deze extra kosten aan de opdrachtgever waarna de opdrachtgever deze aan Makeldirect B.V. voldoet. Onder de hiervoor genoemde term “andere onroerende zaak dan een woning” vallen ook woningen in een pand waaraan ook een andere functie is gegeven zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een woonwinkelpand, een praktijkwoning, een atelierwoning of een recreatiewoning.

12. Het in artikel 5.1 genoemde bedrag is opeisbaar indien en zodra de opdracht via internet is gegeven. Dit betekent onder meer dat indien de opdrachtgever bij het geven van de opdracht een onjuiste opgave heeft gedaan en de woning hierdoor niet binnen het concept van Makeldirect B.V. verkocht kan worden, het vaste bedrag als bedoeld in artikel 5.1 verschuldigd is. Dit geldt eveneens ten aanzien van gemaakte bijkomende kosten.

13. Het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag en eventuele bijkomende kosten zullen steeds door middel van een door Makeldirect B.V. opgestelde factuur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal deze binnen de in die factuur opgenomen betalingstermijn en op de daarin voorgeschreven wijze voldoen. Indien betaling van een factuur niet tijdig plaatsvindt, heeft Makeldirect B.V. het recht de opdracht terug te geven en/of de publicaties van de woning in te trekken. De betalingsverplichting is niet afhankelijk van de verkoop van de betreffende woning.

14. Indien Makeldirect B.V. met de opdrachtgever afspreekt dat het vaste bedrag wordt voldaan door het verstrekken van een eenmalige of doorlopende machtiging op de betaalrekening van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht om op de overeengekomen datum of data van betaling voldoende saldo op die rekening aanwezig te hebben. Indien incasso met behulp van de verstrekte machtiging op de daarop afgesproken datum of data niet lukt, zal Makeldirect B.V. na 10 dagen een nieuwe poging doen. Dit alles onverminderd het recht van Makeldirect B.V. om van de opdrachtgever vergoeding van haar schade te verlangen die zij als gevolg van de te late of non-betaling door de opdrachtgever lijdt.

15. Indien de woning is verkocht zonder dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens Makeldirect B.V. heeft voldaan en/of indien daarvoor nog een betalingsregeling loopt, dan vervalt de eventuele betalingsregeling en zal het nog door de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. verschuldigde bedrag worden voldaan uit de door de opdrachtgever ontvangen koopsom voor de woning. Dit via de door de notaris voor de opdrachtgever op te stellen eindafrekening en op de dag dat de woning in eigendom wordt overgedragen aan de koper. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging geeft de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. toestemming om de notaris hiertoe opdracht te geven onder opgave van het openstaande bedrag. De notaris zal het door de opdrachtgever aan Makeldirect B.V. verschuldigde bedrag dan rechtstreeks aan Makeldirect B.V. voldoen. De opdrachtgever dient daartoe voldoende gelden aan de notaris beschikbaar te stellen.

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid van Makeldirect B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Makeldirect B.V. wordt uitbetaald. Makeldirect B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke bedingen en met een maximale dekking van 2.500.000,- euro per aanspraak en een maximum van 2.500.000,- euro per jaar.

2. Iedere aanspraak op Makeldirect B.V. wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de opdrachtgever daarmee bekend is geworden schriftelijk of per e-mail aan Makeldirect B.V. worden gemeld.

3. Iedere aanspraak op Makeldirect B.V. wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn.

4. Makeldirect B.V. is steeds bevoegd eventuele schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

5. De opdrachtgever vrijwaart Makeldirect B.V. voor aanspraken van derden terzake schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Makeldirect B.V. uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Makeldirect B.V. daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

6. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Makeldirect B.V. en haar opdrachtgever, zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van Makeldirect B.V. en alle personen die voor Makeldirect B.V. werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid ook.

7. Makeldirect B.V. is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van het handelen van de opdrachtgever in strijd met artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.

8. Makeldirect B.V. is nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder doch niet uitsluitend, een verkoopstylist, een fotograaf, een bouwkundige en een notaris.

9. Makeldirect B.V. maakt bij haar dienstverlening gebruik van elektronische middelen zoals, maar niet uitsluitend, e-mail, andere middelen van dataverkeer en een interactieve webapplicatie. Partijen erkennen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Makeldirect B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Makeldirect B.V. Zowel Makeldirect B.V. als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van de verwezenlijking van voornoemde risico’s. Zonder uitputtend te zijn dient de opdrachtgever daarbij te denken aan het op juiste wijze gebruiken van zijn computer en de daarop ingestelde spamfilter en overige programma’s.

10. Makeldirect B.V. is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de in artikel 2.1 genoemde internetsites Makeldirect.nl en Funda.nl.

Artikel 7 – Voorrangsregel 

1. Indien een door de opdrachtgever geaccordeerde regel voor het gebruik van de website van Makeldirect B.V. strijdig is met het gestelde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Makeldirect B.V. en haar opdrachtgever, gaan de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Makeldirect B.V. en haar opdrachtgever voor.

Artikel 8 – Aanpassing voorwaarden 

1. Makeldirect B.V. is gerechtigd om haar Verkoopvoorwaarden Makeldirect B.V. op elk door haar gewenst moment te wijzigen.

2. Indien Makeldirect B.V. een wijziging als bedoeld in artikel 8.1 doorvoert, is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren.

3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wil accepteren, heeft hij het recht de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen twee maanden nadat de in artikel 8.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde Verkoopvoorwaarden Makeldirect B.V. van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld.